บริการ CFRP​​ เสริมกำลังโครงสร้างให้มั่นคงแข็งแรง - ด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

02 736 9555 (Auto 10 Lines)​

Concrete Repair และ Carbon Fiber Strengthening  สำหรับการซ่อมแซมคอนกรีตสำหรับคาน เสา และ bottom slab จากความเสียหายที่เกิดจากปฎิกิริยา Carbonation

20-07-2566
Concrete Repair และ Carbon Fiber Strengthening  สำหรับการซ่อมแซมคอนกรีตสำหรับคาน เสา และ bottom slab จากความเสียหายที่เกิดจากปฎิกิริยา Carbonation

1. ดำเนินการประเมินอาคารเก่า เพื่อระบุพื้นที่ของคอนกรีตที่เสียหาย รวมถึงการเกิด Carbonation การแตกร้าว การหลุดร่อน หรือการกัดกร่อนของเหล็กเสริม

2. การเตรียมพื้นผิวคอนกรีตที่เสียหายโดยการขจัดเศษผง ทำความสะอาดพื้นที่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวสะอาดและสามารถซ่อมแซมได้

3. การซ่อมรอยร้าวคอนกรีต โดยใช้เทคนิคการซ่อมแซมคอนกรีตที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ เช่น การปะติด การซ่อมรอยร้าวด้วย Epoxy Injection  หรือวิธีการซ่อมแซมอื่นๆ เพื่อคืนความสมบูรณ์ของโครงสร้างของคาน เสา และ Bottom Slab

4. Carbonation Mitigation: ใช้มาตรการในการลด Carbonation ซึ่งเป็นการแทรกซึมของคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีสภาพเป็นกรดมากขึ้นและอาจส่งผลต่อความทนทานของคอนกรีต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทาสารเคลือบหรือยาแนวกับพื้นผิวคอนกรีต

ขั้นตอนการเสริมความแข็งแกร่งของ CFRP
1. ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ: วิศวกรโครงสร้างที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการเสริมความแข็งแรงของ CFRP เพื่อประเมินข้อกำหนดด้านโครงสร้างของอาคารและพัฒนาแผนการเสริมความแข็งแรงแบบกำหนดเอง

2. การวิเคราะห์โครงสร้าง: ทำการวิเคราะห์โครงสร้างโดยละเอียดเพื่อกำหนดจำนวนที่ต้องการและตำแหน่งการเสริมแรง CFRP ตามความสามารถในการรับน้ำหนักของอาคารและน้ำหนักบรรทุกที่คาดการณ์ไว้

3. การเตรียมพื้นผิว: ทำความสะอาดและเตรียมพื้นผิวคอนกรีตที่จะใช้ CFRP โดยขจัดสิ่งปนเปื้อนออก ทำให้ผิวหยาบ และใช้ Primer หรือ Epoxy CF Resin เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ

4. การใช้งาน CFRP: ตัด SmartFiber Sheet หรือ SmartFiber Strip ตามขนาดที่กำหนดและนำไปใช้กับพื้นผิวคอนกรีตที่เตรียมไว้โดยใช้ Epoxy CF Resin หรือ กาวชนิดอื่นที่เหมาะสม ปฏิบัติตามเทคนิคการติดตั้งที่แนะนำ และตรวจสอบการจัดตำแหน่งและความตึงของ CFRP อย่างเหมาะสม

5. การบ่มและการป้องกัน: หลังจากทา Epoxy CF Resin ควรทิ้งไว้ประมาณ 24ชั่วโมง ก่อนใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่า Epoxy ที่ทาไว้แห้งสนิทและบ่มตัวเต็มที่แล้ว ในระหว่างการทิ้งไว้ให้ Epoxy CF Resin แห้งนี้ ควรการค้ำยันหรือการห่อชั่วคราว (หากจำเป็น) เพื่อรักษาโครงสร้างให้คงอยู่ในสภาพที่ควรจะเป็น

ขั้นตอนการเสริมความแข็งแกร่งของ CFRP

ประโยชน์ของการเสริมความแข็งแกร่งของ CFRP เพื่อเสริมกำลังโครงสร้างอาคารเก่า
1. ความแข็งแรงและความสามารถในการรับน้ำหนัก
CFRP ให้ความต้านทานแรงดึงและความแข็งสูง เพิ่มขีดความสามารถในการรับน้ำหนักของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้โครงสร้างโดยรวมมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

2. น้ำหนักเบาและประหยัดพื้นที่
CFRP มีน้ำหนักเบากว่าการเสริมแรงด้วยเหล็กแบบดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด ลดภาระ Dead Load บนโครงสร้าง และช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ความต้านทานการกัดกร่อน
CFRP ไม่ไวต่อการกัดกร่อนซึ่งแตกต่างจากเหล็ก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในอาคารที่มีความเสียหายของคอนกรีตที่เกิดจากการกัดกร่อนของคาร์บอเนตหรือเหล็กเสริม

4. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
วัสดุ CFRP สามารถออกแบบและปรับให้เหมาะกับความต้องการในการเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุด ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการใช้งานและรองรับการกำหนดค่าโครงสร้างที่แตกต่างกัน

5. ความทนทาน
CFRP มีความทนทานที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพในระยะยาว ยืดอายุการใช้งานอาคารให้มากขึ้น ในขณะที่ลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาในอนาคต

6. ความสวยงาม
การเสริมความแข็งแรงด้วย CFRP สามารถนำไปใช้กับภายนอกได้ โดยรักษาพื้นที่ภายในที่มีอยู่และลักษณะทางสถาปัตยกรรมโดยปราศจากการรบกวนหรือการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของอาคาร

ในขณะที่วิธีการเสริมความแข็งแรงของเหล็กแบบดั้งเดิมมีข้อดี
CFRP เป็นอีกทางเลือกที่สามารถนำมาใช้งานได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนัก การสึกกร่อน หรือพื้นที่จำกัด ทางเลือกระหว่างการเสริมเหล็กแบบดั้งเดิมและการเสริมความแข็งแรงด้วย CFRP ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงสภาพของอาคาร ข้อกำหนดของโครงการ และคำแนะนำทางวิศวกรรม

ในการเสริมกำลังด้วย CFRP จำเป็นต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ซึ่งรวมถึงวิศวกรโครงสร้างและผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรอยร้าวคอนกรีต เพื่อประเมินความต้องการเฉพาะของอาคารเก่าและกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซ่อมแซมและเสริมกำลัง

‍ประโยชน์ของการเสริมความแข็งแกร่งของ CFRP เพื่อเสริมกำลังโครงสร้างอาคารเก่า

Concrete Repair for Old and Spoiling Beam, Column, and Bottom Slab of Flooring by Carbonation

1. Assessment: Conduct a comprehensive assessment of the old building to identify areas of concrete damage, including carbonation, cracking, spalling, or corrosion of reinforcement.

2. Surface Preparation: Prepare the damaged concrete surfaces by removing loose debris, cleaning the area, and ensuring a clean, sound substrate for the repair.

3. Concrete Repair: Apply appropriate concrete repair techniques to address the specific issues, such as patching, epoxy injection, or other repair methods, to restore the structural integrity of the beam, column, and bottom slab.

4. Carbonation Mitigation: Implement measures to reduce carbonation, which is the penetration of carbon dioxide into concrete, causing it to become more acidic and potentially compromising its durability. This may involve applying coatings or sealants to the concrete surfaces.

CFRP Strengthening Steps
1. Design Considerations: Engage an experienced structural engineer with expertise in CFRP strengthening to evaluate the building’s structural requirements and develop a customized strengthening plan.

2. Structural Analysis: Perform a detailed structural analysis to determine the required amount and placement of CFRP reinforcements based on the building’s load-bearing capacity and anticipated loads.

3. Surface Preparation: Clean and prepare the concrete surfaces where the CFRP will be applied by removing any contaminants, roughening the surface, and applying a primer or bonding agent to enhance adhesion.

4. CFRP Application: Cut CFRP sheets or strips to the specified dimensions and apply them to the prepared concrete surfaces using epoxy or another suitable adhesive. Follow the recommended installation techniques and ensure proper alignment and tensioning of the CFRP.

5. Curing and Protection: Allow sufficient time for the adhesive to cure according to the manufacturer’s instructions. Implement protective measures to safeguard the CFRP during curing, such as temporary bracing or wrapping.

CFRP Strengthening Steps

Benefits of CFRP Strengthening for Old Building Upgrade
1. Strength and Load Capacity: CFRP provides high tensile strength and stiffness, effectively enhancing the load-bearing capacity of the reinforced elements and improving overall structural performance.

2. Lightweight and Space Efficiency: CFRP is significantly lighter than traditional steel reinforcement, reducing additional dead load on the structure and allowing for more efficient use of space.

3. Corrosion Resistance: Unlike steel, CFRP is not susceptible to corrosion, which is especially beneficial in buildings with existing concrete damage caused by carbonation or reinforcement corrosion.

4. Flexibility and Adaptability: CFRP materials can be custom-designed and tailored to specific strengthening requirements, offering flexibility in application and accommodating different structural configurations.

5. Durability: CFRP exhibits excellent durability and long-term performance, providing a reliable strengthening solution for aging buildings while minimizing future maintenance needs.

6. Aesthetics: CFRP strengthening can be applied externally, preserving the existing interior spaces and architectural features without major disruptions or alterations to the building’s appearance.

While traditional steel strengthening methods have their advantages, CFRP offers unique benefits that make it a viable alternative, particularly in cases where weight, corrosion, or limited space are concerns. The choice between traditional steel reinforcement and CFRP strengthening depends on several factors, including the building’s condition, project requirements, and engineering recommendations.

It is essential to consult with experienced professionals, including structural engineers and concrete repair experts, to assess the specific needs of the old building and determine the most suitable approach for its repair and strengthening.

ติดต่อเรา บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด รับทํากันซึมดาดฟ้า ซ่อมรอยร้าวคอนกรีต
Facebook : smartandbright
Phone : 02-736-9555
Line : sabhotline

Concrete Repair​ing​

SMART & BRIGHT | บริการรับทำพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ซ่อมโครงสร้างอาคาร เสริมกำลังโครงสร้าง CFRP​​
บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด
789 ซอยลาดพร้าว 107 แยก 33
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
SMART AND BRIGHT CO., LTD.
​789 SOI LADPRAO 107 YAEK 33,
LADPRAO ROAD, KHLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND
ติดต่อเรา
Tel : 02-736-9555
Hotline : 088-791-4494
ID line : sabhotline
Fax : 02-736-9648
EMAIL : [email protected]
แคทตาล็อค
Innovative Coating Products
The Specialist In Repairing
Strengthening And Coating
All rights reserved @2023 Smart & Bright Co., Ltd.